15 اردیبهشت 1391

مقالۀ زیر پژوهشی است با عنوان «بررسی بیماری حاد کوهستان در صعودکنندگان به قلۀ دماوند و عوامل موثر بر آن» که در مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران چاپ شده است.

این مقاله را نی توانید از اینجا دریافت نمایید.


ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "بیماری حاد کوهستان در صعودکنندگان به کوه دماوند
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :