6 اردیبهشت 1391

نتیجۀ ارزیابی کمیتۀ داوران نخستین همایش ملی دماوندکوه

ضمن سپاس از تمامی افرادی که در برگزاری هر چه بهتر نخستین همایش ملی دماوندکوه (گذشته، حال و آینده) مشارکت نمودند، نتیجۀ ارزیابی کمیتۀ داوران این همایش در ادامه قابل مشاهده است:

نتیجۀ ارزیابی

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "نتیجۀ ارزیابی کمیتۀ داوران نخستین همایش ملی دماوند"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :