مقررات ارسال و نشر مطلب

موضوع های پیشنهادی پژوهش

مطالب ارسال شده توسط اعضا

معرفی منابع

ارسال این مطلب به دوست خود
ایمیل شما: ایمیل گیرنده:ارسال نظر شما در مورد "پژوهش و ارسال مطلب"
نام شما:
نظر شما:
امتیاز شما :
امتیاز صفحه:نظرات شما در مورد "پژوهش و ارسال مطلب"
صديقه بوداغي 1392/11/07
دوم بهمن: به مناسبت روزهواى پاك استاندارمازندران نشستى رادر صنايع چوب كاغذ مازندران برگزار نموده اند كه در اين نشست آقاى مهندس عبادى دبيركميته علمى دماوند كوه ونماينده سمن هاى زيست محيطى شمال كشور ضمن بيان اثرات سوء بهره بردارى هاى غيراصولى ازجنگل خواستاركاهش وابستگى صنابع وابسته به جوب از جنگلهاىمازندران شدند .ضمنا تاكيدداشتند درحال حاضر بهره بردارى از جنگل خارج ازتوان اكولوزيك آن بوده وبهتر است بجاى نگاه اقتصادى ومنفعت طلبانه ،رويكرد اكولوزيكى را جايگزين آن نماييم.درادامه زراعت چوب در اراضى كم بازده، واستقرارمشاورزيست محيطى از نمايندگان سمن هارادرفرمانداري ها پيشنهادنمودند.استاندار ضمن آمادگى هر گونه همكارى باسمن هاى زيست محيطى رااعلام نمودند .وفرمودندكه زراعت چوب در سرلوحه فعاليت دستگاههاى اجرايى مربوطه قرار گيرد.استقرار مشاوران زيست محيطى درفرمانداري هااز امروز مورد تصويب مىباشد. صديقه بوداغى